ประกวดภาพถ่าย งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2550

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่จัดประกวดภาพถ่าย งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2550 โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 เมษายน 2550
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เพื่อนำภาพที่ชนะการประกวดมาใช้ประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ในปีต่อไป และนำภาพอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวดมาใช้ในการจัดทำสื่อโฆษณาของงานสงกรานต์ในปีต่อไป เป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยว กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวในงานสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้มากขึ้น และประชาสัมพันธ์ความงดงามของประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนถึงวิถีชีวิตที่ดีงามของคนเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่จึงกำหนดจัดประกวดภาพถ่าย งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2550 ขึ้น
สำหรับภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพสี ที่อัดลงกระดาษการ์ดแข็งขนาด 14 - 16 นิ้ว พร้อมฟิล์มหรือหากถ่ายจากกล้องดิจิตอลให้แนบภาพต้นฉบับที่ไม่มีการตกแต่ง โดยเป็นภาพจากงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 18 เมษายน 2550 เท่านั้น พร้อมระบุชื่อภาพเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทมืออาชีพได้แก่สื่อมวลชนหรือช่างภาพอาชีพ และ ประเภทมือสมัครเล่น โดยผู้ชนะการประกวด ทั้ง 2 ประเภท จะได้รับรางวัลเท่ากันคือ รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร รางวัลที่ 2 เงินสด 3,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร รางวัลที่ 3 เงินสด 2,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตรและ รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร
ส่งภาพเข้าประกวดด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดภาพถ่าย” ได้ที่งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครเชียงใหม่ เลขที่ 1 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2550 เวลา 16.00 น. ทั้งนี้หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และจะประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และ www.cmcity.go.th
 
12 เมษายน 2550 , 13:16 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่