รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้น 4 ปีนี้เป็นปีแห่งการคืนอำนาจตัดสินใจสู่ประชาชน และผู้บริหารท้องถิ่นที่ทำงานครบ 2 ปีจะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ปี 2549

  
     นายสมชาย สุนทรวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่น 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าใจแนวนโยบายรัฐ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับท้องถิ่นเพราะเป็นกลไกสำคัญในการให้ความร่วมมือแก้ปัญหาให้ประชาชนใกล้ชิดที่สุดโดยผ่านผู้นำท้องถิ่นรับหลักการบริหารไปสู่ประชาชนระดับฐานราก โดยรัฐบาลตั้งเป้า 4 ปีนี้เป็นปีแห่งการคืนอำนาจตัดสินใจสู่ประชาชน และจะเอื้อประโยชน์การทำงานให้ผู้นำท้องถิ่นที่ยังเป็นปัญหาในการพัฒนาโดยการแก้กฎระเบียบที่ยังเป็นข้อขัดข้องในการทำงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวด้วยว่าระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาการทำงานของท้องถิ่นกับรัฐบาลร่วมมือกันเป็นอย่างดี ทั้งนี้นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไปผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นที่ทำงานครบ 2 ปี จะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างแน่นอน ทั้งนี้ขอให้ร่วมมือพัฒนาประเทศ แก้ไขปัญหาความยากจน ขจัดผู้มีอิทธิพล กับรัฐบาลโดยผ่านผู้ว่า CEO อย่างจริงจัง โปร่งใส
 
, อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่