รายงานพิเศษก้าวสู่ปีที่ 75 กรมประชาสัมพันธ์กับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

  
    
รายงานพิเศษก้าวสู่ปีที่ 75 กรมประชาสัมพันธ์กับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ก้าวต่อไปที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรหลักด้านประชาสัมพันธ์ในภูมิภาค
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์มีหน่วยงานในสังกัดครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 เชียงใหม่ และสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ 10 แห่งกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 10 แห่งและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา นอกจากนี้ยังมีประชาสัมพันธ์จังหวัด 8 จังหวัด โดยมีนางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นผู้นำองค์กรข้าราชการและลูกจ้างมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ เป็นองค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์และเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารของรัฐมุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจจากรัฐสู่ประชาชน ขณะที่ในส่วนของภาคเหนือนั้นได้เข้าร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ที่มีวิสัยทัศน์สร้างนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง โดยเห็นว่าจังหวัดในภาคเหนือมีปัญหาและสภาพภูมิประเทศคล้ายคลึงกัน จึงได้มุ่งทำงานร่วมกับองค์กรในพื้นที่เพื่อร่วมก้าวไปพร้อมกันสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนไปในแนวทางเดียวกัน
ขณะนี้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้ทำงานร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งนอกจากจะใช้สื่อในสังกัดแล้วยังเป็นหน่วยงานที่ให้คำแนะนำด้านประชาสัมพันธ์ และมีหน้าที่รับผิดชอบหลายด้าน โดยปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
นอกจากนี้แล้วผลงานของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ยังเป็นที่ประจักษ์ วิทยุชนเผ่าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่กระจายเสียง 6 ภาษา ทำให้ชนเผ่ารู้สึกไม่ถูกทอดทิ้งจากสังคม อีกทั้งระบบสารสนเทศ ที่ได้รับการยอมรับว่าเว็บไซต์ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและหน่วยงานราชการ ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าเยี่ยมชมวันละหลายพันครั้ง เพราะข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย อัพเดท ตลอดเวลา อีกทั้งหน่วยงานในสังกัดทั้งวิทยุและโทรทัศน์ที่บุคลากรทุ่มเทการทำงานแม้ในภาวะวิกฤติหลายครั้งก็จะยืนหยัดเคียงข้างประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและประชาสัมพันธ์ความเดือดร้อนของประชาชนและการช่วยเหลือของรัฐบาลมาโดยตลอด และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานเพื่อประชาชนตลอดไป
 
2 พฤษภาคม 2550 , 18:37 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่