บริการทางทันตกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

  
    
ประชาชนเข้ารับบริการทางทันตกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการรณรงค์ตรวจรักษาทางทันตกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ามกลางประชาชน นักเรียน นักศึกษา เด็กและผู้สูงอายุไปรับบริการทางทันตกรรมตลอดทั้งวัน
สำหรับประวัติของกองทุน เฉลิมพระเกียรติ 100 ปีสมเด็จย่าเดิมเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส่งเสริมงานทันตสาธารณสุขต่าง ๆ อันเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนไทยมีทันตสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนและเสริมสร้างความก้าวหน้าของบุคลากรในวิทยาการทางการแพทย์ ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์กองทุนดังกล่าว และทรงประทานอนุญาตให้ใช้ชื่อกองทุนว่า “กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า”
 
4 พฤษภาคม 2550 , 12:18 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่