เตรียมลงนามในบันทึกข้อตกลง แนวทางปฏิบัติป้องกันการค้ามนุษย์ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    
17 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมลงนามในบันทึกข้อตกลง แนวทางปฏิบัติป้องกันการค้ามนุษย์ที่จังหวัดเชียงใหม่ 8 พฤษภาคม นี้
นางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในฐานะประธานกรรมการคณะทำงานด้านรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ (ประเทศไทย) และองค์การแพลน ประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พ.ศ.2550 โดยได้ปรับปรุงบันทึกข้อตกลงเรื่อง แนวทางปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกรณีเด็กและหญิงซึ่งตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ พ.ศ.2546 เพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะทำงานจาก 17 จังหวัดได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ จนแล้วเสร็จ และจะจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวในวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 
4 พฤษภาคม 2550 , 12:18 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่