ประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อถวายเป็นราชสักการะ

  
    
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 และองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อถวายเป็นราชสักการะ
นายสวัสดี บุญชี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร.และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อถวายเป็นราชสักการะ ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ เป็นการเชิญชวนให้หน่วยงาน องค์กร สถาบัน บุคคล กลุ่มบุคคล และเครือข่ายต่าง ๆ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำกันอย่างแพร่หลาย โดยแบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทการปลูก ได้แก่ เอกชน บริษัท องค์กรท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา ศาสนาสถาน กลุ่มบุคคลและบุคคล ที่ปลูกหญ้าแฝกจริง และเกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ประเภทส่งเสริมการปลูก ได้แก่ เอกชน องค์กรท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน สถาบันการศึกษา ศาสนสถานและอื่น ๆ ที่มีความรู้ในเรื่องหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและส่งเสริมให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์และ/หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่จากใบหญ้าแฝก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ในการเสริมรายได้ รับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินเขต 6 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5312-1167 และ 0-5312-1000
 
4 พฤษภาคม 2550 , 12:19 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่