อบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการศึกษาภาคเหนือตอนบน

  
     จัดอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการศึกษาในส่วนภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ทำหน้าที่ควบคุมอำนวยการในการจัดอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจด้านการศึกษาของภาคเหนือตอนบนที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ โดยมีจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และตาก แบ่งออกเป็นระดับบริหารสำหรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2 รุ่น ระดับปฏิบัติการสำหรับครูและศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 รุ่น
ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลมานานถึง 8 ปีแต่ในทางปฏิบัติยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะระดับสถานศึกษา ห้องเรียนและตัวนักเรียนเอง การอบรมดังกล่าวนี้เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมทั้งระดับผู้บริหารและปฏิบัติการได้เข้าใจถึงนโยบาย ขั้นตอน วิธีการ บทบาท อำนาจหน้าที่ของตน เกิดวิสัยทัศน์ สามารถปรับตัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจ นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรทุกระดับ ในการใช้อำนาจตัดสินใจและมีความเป็นอิสระในการสรรหาและใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ บังเกิดผลในการบริหารและจัดการศึกษาสู่การพัฒนา มีความก้าวหน้า มั่นคงและเข้มแข็ง อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมการรองรับความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียนหรือสถานศึกษาในอนาคต
 
7 พฤษภาคม 2550 , 17:46 น. , อ่าน 1169  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่