จังหวัดเชียงใหม่ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ ช่วงที่ 2 ครั้งที่ 3

  
    จัดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ ช่วงที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 นี้ ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยพายัพ
คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมสัมมนา รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ช่วงที่ 2 ครั้งที่ 3 สำหรับพื้นที่เชียงใหม่ตอนกลาง ซึ่งประกอบด้วย อ.สันทราย อ.สันกำแพง อ.ดอยสะเก็ด อ.สารภี อ.สะเมิง อ.หางดง อ.เมืองเชียงใหม่ และกิ่ง อ.แม่ออน ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2550 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.บุญทอง ภู่เจริญ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพายัพ
การสัมมนาครั้งนี้ จะมี ดร.นิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการร่วมรับฟังความคิดเห็นประกอบด้วย ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ นายเกียรติศักดิ์ พันธวงศ์ และนายณรงค์ ตนานุวัฒน์ จะร่วมกันชี้แจงประเด็นสำคัญที่ปรากฏในร่างรัฐธรรมนูญ 15 ประเด็น พร้อมร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้อย่างกว้างขวาง
 
8 พฤษภาคม 2550 , 18:29 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่