จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมสัมมนาบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียนประจำปี 2550

  
    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมสัมมนาบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียนประจำปี 2550 พร้อมย้ำว่าบุคลากรในพื้นที่มีความสำคัญกับการดำเนินงานเป็นอย่างมาก
นายสังวาลย์ ชาญพิชิต ผู้อำนวยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมาบุคลากรการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2550 ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ข้าราชการ บรรณารักษ์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครูศูนย์การเรียนชุมชน และครูจัดการศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อนเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 640 คน
นายวรพจน์ เตียวกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสัมมนาว่า เพื่อให้บุคลากรด้านการจัดการศึกษานอกโรงเรียนทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารและกระบวนการจัดการศึกษา สามารถนำไปพัฒนาองค์กรศูนย์การเรียนชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หน่วยงานทุกระดับได้เล็งเห็นว่า บุคลากรในระดับพื้นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษานอกโรงเรียนของชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยว่า ได้เน้นส่งเสริมอุดมการณ์รักชาติรักภาษา ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่ประชาชนและนักเรียนบนพื้นที่สูง ควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้ประชาชนมีความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
 
8 พฤษภาคม 2550 , 18:33 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่