ลงนามบันทึกข้อตกลงช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับ 17 จังหวัดภาคเหนือลงนามบันทึกข้อตกลงช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ที่จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) องค์การแพลนประเทศไทย และ 17 จังหวัดภาคเหนือ ลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่อง แนวทางปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกรณีการค้ามนุษย์ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมลงนาม ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
นายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่า ปัญหาการค้ามนุษย์นับวันจะทวีความรุนแรงและมีขบวนการสลับซับซ้อนมากขึ้น ขณะที่รัฐบาลไทยได้ประกาศให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือเหยื่อในทุกรูปแบบ นอกจากนั้น หน่วยงานภายในประเทศและระดับนานาชาติต่างก็ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหานี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันปฏิบัติงานนี้ เป็นการสร้างกลไกเพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวด้วยว่า บันทึกข้อตกลงดังกล่าวนี้มีการจัดทำทั้งในระดับภาคเหนือ 17 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด ภาคใต้ 14 จังหวัด และภาคตะวันออก 8 จังหวัด นอกจากนั้น ประเทศไทยยังได้จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศกับอีกหลายประเทศเช่น กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนามและจีน เพื่อให้การประสานการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
8 พฤษภาคม 2550 , 18:35 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่