รองนายกรัฐมนตรีติดตามงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดตามงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน
นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติและแนวทางป้องกันแก้ไขที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้เกี่ยวข้องบรรยายสรุปและนำเสนอข้อมูลจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมและแนวทางแก้ไขของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่มจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอข้อมูลพื้นฐาน พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ที่เคยประสบปัญหาในรอบหลายปีที่ผ่านมา รวมทั้งแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ทั้งการสร้างอ่างเก็บน้ำ การสร้างพนังกั้นน้ำ การรื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำ และการขุดขยายลำน้ำปิงให้กว้าง 90 เมตรตลอดเส้นทางผ่านพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ นอกจากนั้น ยังมีโครงการจัดทำคู่มือเตือนภัยน้ำท่วมจำนวน 20,000 เล่มแจกจ่ายแก่ประชาชนและการจัดทำหลักระดับน้ำท่วมจำนวน 100 หลักในเขตเมืองเชียงใหม่
 
11 พฤษภาคม 2550 , 19:28 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่