สัมมนากำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     ตัวแทนหน่วยงานและภาคประชาชนจาก 13 จังหวัดภาคเหนือร่วมสัมมนากำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่
จากการที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค โดยในเขตตรวจราชการที่ 1 และ 2 ซึ่งประกอบด้วย 13 จังหวัดคือเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัยและอุตรดิตถ์ ได้มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของรองนายกรัฐมนตรี นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเลขานุการ จึงได้จัดการสัมมนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกลุ่มดังกล่าว ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2550 นี้ ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
นายธีรภัทร สันติเมทนีดล หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเรื่องประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริการและการพัฒนาองค์กร ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ความโปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง นำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขที่มีพื้นฐานมาจากความเข้มแข็งของชุมชน
สำหรับประเด็นสำคัญที่มีการพิจารณาประกอบด้วย ความเห็นในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจราชการ วิธีการหรือช่องทางเสนอข้อเท็จจริงในการดำเนินการของหน่วยงาน ที่มีแนวโน้มว่าจะไม่เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และข้อเสนออื่นในลักษณะการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 
13 พฤษภาคม 2550 , 16:12 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่