สรุปการสัมมนาแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     ภาคประชาชนเสนอให้มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างประชาชนกับภาคราชการอย่างเป็นระบบ จากการสัมมนาแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนภาคประชาชนจาก 13 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมการสัมมนาได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัยและอุตรดิตถ์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้เพื่อประมวลประสบการณ์และความคิดเห็นของภาคประชาชนที่มีต่อภาครัฐ โดยเฉพาะนโยบายที่ยกมาเป็นตัวอย่างซึ่งประกอบด้วย นโยบายอยู่ดีมีสุข โครงการพัฒนาชุมชนและหมู่บ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น และการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ซึ่งพอสรุปได้ว่า น่าจะมีการสร้างกลไกที่ทำประสานการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชน ให้ได้รับรู้ร่วมกัน คิดร่วมกัน ทำและติดตามผลด้วยกัน จนก่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน น่าจะเป็นกลไกที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น อำเภอ จนถึงระดับจังหวัด
รองนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า เครือข่ายดังกล่าวนี้ไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นมาใหม่เพราะมีฐานเดิมอยู่แล้ว สามารถสานต่อจากองค์กรเหล่านั้นขึ้นมาร่วมกันดำเนินการ ที่สำคัญ การร่วมกันตรวจติดตามงานของราชการนี้ ไม่ได้เน้นไปที่การตรวจเพื่อจับผิดหรือหาข้อบกพร่องผิดพลาด แต่จะเป็นการเข้าไปเป็นพันธมิตรหรือเป็นหุ้นส่วนร่วมกันดูแลการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จมากกว่า
 
14 พฤษภาคม 2550 , 19:07 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่