รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข

  
    
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขของจังหวัดภาคเหนือตอนบน
นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัตน์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมติดตามงานและเร่งรัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่และน่าน ร่วมรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของจังหวัดภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
รองนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายว่าให้ทุกจังหวัดสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหาและร่วมกันคิดแก้ปัญหาชุมชนและให้จังหวัดและอำเภอเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการแก้ปัญหาหลักของชุมชน โดยปีงบประมาณ 2550 ให้กระจายเงินสู่ชุมชนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2550
สำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดให้ประสบความสำเร็จ ผู้มีหน้าที่ดำเนินงานต้องยึดหลักการสำคัญในการทำงาน 3 ประการ คือ หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักการบริหารจัดการให้เกิดความเชื่อมโยงและมีการบูรณาการและการยึดแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ซึ่งมี 5 แผนงานสำคัญ คือ แผนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง แผนงานพัฒนาและสร้างโอกาสให้ชุมชน แผนงานการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน แผนงานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุและแผนงานบริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน
 
25 พฤษภาคม 2550 , 18:09 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่