สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีชนเผ่าสัญจรร่วมต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 ที่ อ.ฮอด

  
     สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอฮอด จัดเวทีชนเผ่าสัญจรร่วมต่อต้านยาเสพติด เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอฮอด จัดเวทีชนเผ่าสัญจรร่วมต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 2 ซึ่งนับเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจและร่วมกันหาแนวทางป้องกันปัญหายาเสพติด ที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง โดยชนเผ่าต่าง ๆ นับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถร่วมแก้ไขปัญหาได้
การจัดเวทีสัญจรครั้งนี้เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนที่เป็นชนเผ่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้กลุ่มบุคคล เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ตระหนักถึง พิษภัยของยาเสพติดและร่วมเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา โดยมีปลัดอำเภอเป็นตัวแทนนายอำเภอ ตำรวจ ครู และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นวิทยากร มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทั้งที่เป็นชนเผ่า ประชาชน รวมถึงนักเรียนในพื้นที่ ประมาณ 100 คน และมีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ภาคภาษาชนเผ่า เอเอ็ม 1476 กิโลเฮิร์ซ ตลอดรายการจนถึงเวลา 12.00 น.
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ระบบเอเอ็ม 1476 กิโลเฮิร์ซ ออกอากาศภาคภาษาชนเผ่า มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 สำหรับประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐสู่ประชาชนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นเพื่อความมั่นคงของประเทศ ประกอบด้วยภาษาชนเผ่า 7 ภาษาได้แก่ ม้ง เมี่ยน ลาหู่ อาข่า ลีซู กะเหรี่ยงและไทยใหญ่
 
26 พฤษภาคม 2550 , 14:07 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่