มนุษย์บริโภค 3 ส่วน ขณะที่ธรรมชาติสร้างทดแทนได้เพียง 1 ส่วน

  
    
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาระบุ ปัจจุบันมนุษย์บริโภค 3 ส่วน ขณะที่ธรรมชาติสร้างทดแทนได้เพียง 1 ส่วน หากไม่ควบคุม ทรัพยากรในโลกจะหมดในไม่ช้า
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา แสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ถึงเวลาเปลี่ยนค่านิยม ในงาน พ.ศ.พอเพียง ที่อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ว่า โลกในปัจจุบันเป็นโลกเสรีนิยม ซึ่งคนในโลกส่วนใหญ่นิยมการบริโภคนิยม นับว่าเป็นการดำรงชีวิตที่ประมาท สิ่งที่มนุษย์บริโภคทั้งหมดมาจากธรรมชาติและปัจจุบันมนุษย์บริโภค 3 ส่วน แต่ธรรมชาติสร้างชดเชยได้เพียง 1 ส่วนเท่านั้น หากยังไร้การควบคุม ทรัพยากรในโลกจะหมดไปในไม่ช้า ทั้งนี้ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติมาแล้ว 5 ครั้ง ดังนั้นการดูแลต้องเป็นแบบองค์รวม กล่าวคือดูแลทั้งมนุษย์และธรรมชาติ ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงใช้หลักสำคัญ 3 ประการ คือพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในการดำเนินชีวิต
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนากล่าวในตอนท้ายว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ธรรมะในการปกครองแผ่นดิน โดยใช้หลักทศพิธราชธรรม ทั้งนี้การดำรงตนของผู้ที่จะน้อมนำพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ต้องรู้จักประมาณตน ใช้เหตุผล สติและปัญญา มีเหตุผล ศึกษาสิ่งแวดล้อ พัฒนาให้เหมาะสมกับภูมิสังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
 
26 พฤษภาคม 2550 , 22:36 น. , อ่าน 1236  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่