เปิดการอบรมและทดสอบการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกาศ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญในการใช้ภาษาไทยผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์อย่างถูกต้อง ในขณะที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของภาษาท้องถิ่น
นายปราโมช รัฐวินิจ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมและทดสอบหลักสูตร การฝึกทักษะเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งสมาคมนักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ประกอบอาชีพผู้ประกาศ และผู้จัดรายการในพื้นที่ภาคเหนือเข้ารับการอบรมและทดสอบประมาณ 100 คน
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า ต้องมีการกำกับดูแลการใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาราชการให้ชัดเจนตามมาตรฐานที่ได้ตั้งไว้ค่อนข้างสูง เนื่องจากสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จะเป็นแม่แบบสำหรับผู้ฟังโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ในขณะเดียวกันกรมประชาสัมพันธ์ก็ยังคงเห็นความสำคัญของภาษาท้องถิ่นซึ่งมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ควรส่งเสริมและอนุรักษ์
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวด้วยว่า กองงานกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ หรือ กกช.จะทำหน้าที่ตรวจสอบ ตักเตือน ห้ามปรามกรณีมีการกระทำไม่ถูกต้องเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม อยากให้เรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องนี้ เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งผู้จัดรายการและแต่ละสถานีมากกว่า
 
27 พฤษภาคม 2550 , 13:49 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่