เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาระบุ ทุกประเทศไม่จำเป็นต้องพัฒนาในทิศทางเดียวกัน

  
    
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาระบุ ทุกประเทศไม่จำเป็นต้องพัฒนาในทิศทางเดียวกัน ต้องพัฒนาตามภูมิสังคมของแต่ละประเทศโดยไม่ละทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2550 พร้อมปาฐกถาพิเศษ ทิศทางเกษตรไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดโดยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์การฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนากล่าวว่า มนุษย์ชอบการเปลี่ยนแปลง ตลาดจึงมีช่องว่างเสมอ เกษตรกรควรศึกษาตลาดให้ทันยุคทันสมัย ปรับให้ทันกระแสเพื่อจะสามารถผลิตได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้ต้องรู้จักประมาณตนให้สามารถพัฒนาไปอย่างช้า ๆ แต่ยั่งยืน ไม่ละทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงโดยเห็นว่าทุกประเทศไม่จำเป็นต้องพัฒนาในทิศทางเดียวกัน ต้องพัฒนาตามภูมิสังคมของแต่ละประเทศ เช่นสิงคโปร์ เป็นเกาะเล็ก ๆ ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ มีเพียงคน ก็สามารถพัฒนาคนจนกระทั่งเจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่น ๆ ในโลก
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนายังกล่าวด้วยว่า การกำหนดทิศทางเกษตรไทยต้องดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้เกษตรกรไทยพึ่งตนเองได้ จึงจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป
 
29 พฤษภาคม 2550 , 17:00 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่