สัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทการเงินการคลังเพื่อสังคม ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทการเงินการคลังเพื่อสังคม ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทการเงินการคลังเพื่อสังคม พ.ศ.2550-2554 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระดมสมองร่วมกันพิจารณารายละเอียดของมาตรการในแต่ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เพื่อให้แผนแม่บทดังกล่าวขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่พึงปรารถนา
ทั้งนี้เนื่องจากเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปตามกระแสโลกา ภิวัตน์อย่างต่อเนื่อง แต่การพัฒนาดังกล่าวยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร กระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จึงได้ร่วมกันจัดทำร่างแผนแม่บทการเงินการคลังเพื่อสังคม พ.ศ.2550-2554 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางพัฒนาสังคมโดยใช้มาตรการทางการคลัง ซึ่งมีการวางกรอบวิสัยทัศน์ของสังคมที่พึงปรารถนาไว้ว่า สังคมที่มีความสุข มีภูมิคุ้มกัน และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
 
30 พฤษภาคม 2550 , 16:03 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่