การประชุมสภาเทศบาลเมืองนครเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550

  
    ที่ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ให้ความเห็นชอบญัตติเพื่อใช้จ่ายงบประมาณเร่งด่วนเช่น การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และการกำจัดขยะมูลฝอย
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ ( 1 มิถุนายน 2550) นายศุภพล จันทร์ภิรมย์ รองประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนครเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบญัตติสำคัญประกอบด้วย
ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ จำนวน 8,150,000 บาท ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 14 ล้านบาท ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมขายแบบถอนคืน 10,800 บาท ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมาเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการกำจัดมูลฝอย 31 ล้านบาท
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 7,180,000 บาท ญัตติโอนเงินไปตั้งจ่ายรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และขอรับความเห็นชอบในการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนแผนงานการศึกษาเป็นการรื้อถอนและก่อสร้างอาคารใหม่สำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ และโรงเรียนเทศบาลท่าสะต๋อย จำนวน 600,000 บาท และญัตติขอรับความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 2,889,000 บาท
ทั้งนี้ในระหว่างการพิจารณาญัตตินั้น ได้มีสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่บางคนอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ใช้วิจารณญาณในการให้ความเห็นชอบแต่ละญัตติอย่างรอบคอบ เนื่องจากงบประมาณที่อนุมัติให้ใช้จ่ายแต่ละรายการเป็นเงินภาษีที่ได้มาจากประชาชนที่ต้องนำไปพัฒนาพื้นที่และความเป็นอยู่ของประชาชน อย่าทำเพียงเพื่อสนองความต้องการของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด อย่างไรก็ตาม ทุกญัตติก็ได้รับความเห็นชอบและสามารถดำเนินการต่อไปได้
 
1 มิถุนายน 2550 , 19:03 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่