อนุมัติเงินงบประมาณ 8,150,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

  
     สภาเทศบาลนครเชียงใหม่อนุมัติเงินงบประมาณ 8,150,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
ในการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมจำนวน 8,150,000 บาท เพื่อเป็นค่าดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2550 แทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากการลาออก
นายเคน สันติธรรม ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ รักษาการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า เพื่อจัดโครงสร้างองค์กร บริหารจัดการประสานด้านบุคลากร งบประมาณและวัสดุ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดเกินกว่าร้อยละ 60 และมีบัตรเสียน้อยที่สุด
สำหรับเงินจำนวน 8,150,000 บาทนี้แบ่งเป็นค่าตอบแทน 2,500,000 บาท ค่าใช้สอยและค่าจ้างเหมาบริการ 2,000,000 บาท ค่าวัสดุ 2,500,000 บาท ค่าจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและรณรงค์ 570,000 บาท และค่ารักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 580,000 บาท ทั้งนี้เทศบาลนครเชียงใหม่มีเงินสะสมนับถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2550 จำนวน 34,582,371.45 บาท
 
1 มิถุนายน 2550 , 19:04 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่