เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนมาใช้สิทธิให้มากที่สุด
นายเคน สันติธรรม ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า เพื่อให้การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คือมีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และมีบัตรเสียน้อยที่สุด จึงได้เร่งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนี้ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ป้ายผ้าขวางถนน ป้ายคัทเอาท์ ป้ายไฟวิ่ง ใบปลิว จดหมายข่าว สปอตวิทยุและเว็บไซด์ เป็นต้น
ทางด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนนั้น ได้จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีขึ้น ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำเสนอเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งเกิดความตื่นตัว และสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
นอกจากนั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ยังได้กำหนดให้มีการจัดการเดินขบวนรณรงค์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ความรู้ แนะสำวิธีการลงคะแนน ตลอดจนสร้างกระแสการมีส่วนร่วม โดยเชิญตัวแทนเยาวชน ผู้นำชุมชน กลุ่มหนุ่มสาว รวมถึงพ่อค้าประชาชนให้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างกว้างขวาง
และเพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและความสำคัญในการเลือกตั้งอีกทางหนึ่ง เทศบาลนครเชียงใหม่ได้เตรียมโล่รางวัลสำหรับแขวงทั้ง 4 แขวงที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด คือ แขวงนครพิงค์ แขวงศรีวิชัย แขวงเม็งราย และแขวงกาวิละ เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
 
1 มิถุนายน 2550 , 19:07 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่