เทศบาลตำบลต้นเปา ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ 2 สถาบันอุดมศึกษา เพื่อร่วมกันจัดการขยะในชุมชน

  
     เทศบาลตำบลต้นเปา ลงนามบันทึกข้อตกลง ในการจัดการขยะในชุมชน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นผู้ดำเนินการด้านการจัดเก็บ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้นำไปทำปุ๋ยอินทรีย์
ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เมื่อบ่ายวันที่ 5 มิถุนายน 2550 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลตำบลต้นเปา โดยนายศรีฑูรย์ ไชยซาววงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลต้นเปา กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยนายปราโมทย์ ขลิบเงิน รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและกิจการพิเศษ เป็นหัวหน้าคณะ
สำหรับบันทึกดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พื้นที่ตำบลต้นเปามีสภาพแวดล้อมี่ดี ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะให้ลุล่วง โดยได้มีข้อตกลงร่วมกันว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นผู้ศึกษาและวางแผนด้านการจัดเก็บขยะจากชุมชนด้วยการคัดแยกขยะจากต้นทาง คือศึกษาการคัดแยกขยะจากครัวเรือน ซึ่งในเบื้องต้นแยกเป็น 3 ชนิดคือ ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์และขยะที่ต้องกำจัด ส่วนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาเรื่องการทำปุ๋ยอินทร์จากขยะมูลฝอย
ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้เทศบาลตำบลต้นเปาได้ประสบปัญหาขยะในชุมชนมีปริมาณมากในแต่ละวัน ทั้งที่มาจากครัวเรือนและสถานประกอบการอุตสาหกรรม แต่ขาดการจัดเก็บและการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ประกอบกับมีการลักลอบนำขยะต่างถิ่นมาทิ้งในพื้นที่อีกส่วนหนึ่ง ดังนั้น เทศบาลตำบลต้นเปาจึงได้หาทางแก้ไขโดยการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งนับจากนี้ไปทั้ง 3 หน่วยงานจะร่วมกันวางแผน วิเคราะห์แนวทางและปฏิบัติการต่อไป
 
5 มิถุนายน 2550 , 18:40 น. , อ่าน 1165  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่