คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

  
    
คณะกรรมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจก่อนลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้มี 3 หมู่บ้าน
นายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข ต้นแบบดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2550 โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจก่อนลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้คัดเลือกไว้เบื้องต้น 3 หมู่บ้านจากกว่าพันหมู่บ้าน คือบ้านจอมคีรี อำเภอเชียงดาว บ้านม่วงโตนใต้ อำเภอดอยสะเก็ดและบ้านใหม่วังผาปูน อำเภอแม่วาง ซึ่งคณะกรรมการจะคัดสรรให้เหลือเพียง 1 หมู่บ้านภายใต้เกณฑ์ 6 x 2 กล่าวคือน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีกระบวนการพัฒนา มีกิจกรรมของหมู่บ้าน มีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงของคนในชุมชน โดยมีการพัฒนาในระดับกลุ่ม ระดับชุมชน และมีกิจกรรมเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง
นอกจากนี้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขต้นแบบ จะต้องมีกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านและมีกิจกรรมที่สามารถเป็นตัวอย่างได้ มีองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้กล่าวคือ มีกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านสู่เป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียงและการใช้วิถีชีวิตพอเพียง มีการบริหารจัดการกิจกรรมและหมู่บ้านในภาพรวม และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้
 
26 มิถุนายน 2550 , 09:55 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่