บทความเรื่อง วันต่อต้านยาเสพติด

  
     ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติด สวท.เชียงใหม่จึงขอเสนอบทความเรื่อง วันต่อต้านยาเสพติด เรียบเรียบโดย พยนต์ ยศสุพรหม
นับเป็นเวลานานมาแล้วที่ประเทศไทยเผชิญกับปัญหายาเสพติด โดยที่รัฐบาลในแต่ละยุคก็ได้พยายามดำเนินการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติภายใต้การนำของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักร ต่อด้วยการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่นที่ท้องสนามหลวง ในคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2502 หลังจากนั้น ก็ได้จัดตั้ง คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ชื่อย่อว่า ปปส. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2504
ต่อมา ในสมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี ก็เห็นว่าการดำเนินการเฉพาะกรมตำรวจฝ่ายเดียว ไม่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้โดย จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ต่อสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประกาศเป็นกฎหมายใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 ซึ่งก็ทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยดำเนินไปอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเรียกชื่อย่อว่า ป.ป.ส. มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และได้จัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. ขึ้นเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบโดยตรง มีฐานะเป็นกรม กรมหนึ่งในสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สำหรับในระดับนานาชาติ ปัญหายาเสพติดได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก ประเทศต่างๆ จึงพยายามร่วมมือกันหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด และเมื่อคราวการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and llicit Trafficking ICDAIT) ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 17-26 มิถุนายน 2530 ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ขอให้กำหนดวันที่26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้มีมติเห็นชอบ ในการประชุมเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2530
ส่วนในประเทศไทยนั้น สำนักงาน ป.ป.ส.ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศ ได้นำมติเรื่องวันต่อต้านยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2531 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531เป็นต้นมา
สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันต่อต้านยาเสพติดนี้ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมด้านการป้องกัน เช่นการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดนิทรรศการการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ หรือการจัดสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น และในฐานะที่ประเทศไทยถือว่ายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็ร่วมมือร่วมใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยร่วมกันจัดกิจกรรมตามกำลังความสามารถ เพื่อช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้ปลอดพ้นจากปัญหายาเสพติด นอกจากนั้น เพื่อช่วยให้ผู้ที่เสพยาเสพติดให้กลับตัวกลับใจ กลับเข้ามาอยู่ในสังคมอย่างปกติและยั่งยืน
 
26 มิถุนายน 2550 , 19:23 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่