เร่งปลูกป่าให้ได้ 128 ล้านไร่ทั่วประเทศ

  
    
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งส่งเสริมปลูกป่าเพื่อเป้าหมายพื้นที่ป่าร้อยละ 40 ของประเทศหรือคิดเป็น 128 ล้านไร่
นายวิชาญ ทวิชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวในโอกาสมอบนโยบายให้แก่หัวหน้าหน่วยงานสนามที่ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ 320 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 85 ล้านไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ ขณะเดียวกันมีการบุกรุกพื้นที่ป่าไปแล้ว 12 ล้านไร่ นโยบายป่าไม้แห่งชาติกำหนดไว้ว่าทั่วประเทศจะต้องมีพื้นที่ป่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด คิดเป็น 128 ล้านไร่ ขณะนี้รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมปลูกป่าชดเชย และป่าเศรษฐกิจเพื่อให้มีพื้นที่ป่าตามที่กำหนดโดยประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมดำเนินการคืนพื้นที่ป่า
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีนโยบายอนุรักษ์พื้นที่ 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ ด้วยการอนุรักษ์ฟื้นฟู รักษาไว้พร้อมพัฒนาให้อยู่อย่างยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน สนองแนวทางพระราชดำริ เช่นทำขั้นบันได ปลูกขวางความลาดเท เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปลูกจิตสำนึกประชาชน นำผลงานวิจัยของนักวิชาการมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทำงานเป็นทีม เสนอแผนงานจากระดับล่างสู่ระดับบนเพื่อทราบถึงความต้องการอย่างแท้จริงของพื้นที่ มีการประเมินผลทุกระยะ ทำงานเชิงรุกในพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดภัยพิบัติโดยมีศูนย์ประสานข้อมูลภัยพิบัติและรายงาน แจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
 
27 มิถุนายน 2550 , 19:39 น. , อ่าน 1165  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่