ซักซ้อมความเข้าใจหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามเพื่อจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการและเตรียมการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

  
    
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซักซ้อมความเข้าใจหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามเพื่อจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการและเตรียมการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวหน้าหน่วยงานสนามที่ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ประจำปี 2550 เรื่องการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติกว่า 300 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
นายวิชาญ ทวิชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่า พื้นที่ป่าต้นน้ำในลุ่มน้ำชั้น 1 และชั้น 2 ของ 25 ลุ่มน้ำหลักประมาณ 85 ล้านไร่ ถูกบุกรุกทำลายกว่า 12 ล้านไร่ จึงจำเป็นต้องเข้มงวดในการป้องกันป่าให้สมบูรณ์คงสภาพรักษาสมดุลของธรรมชาติโดยจะทำงานเชิงรุก 4 ประเด็นหลักคือ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการศึกษาวิจัย และด้านการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหาร
การสัมมนาดังกล่าวมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว บรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการลุ่มน้ำในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การบรรยายพิเศษเรื่องการบูรณาการในการบริหารจัดการลุ่มน้ำในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การเตือนภัยภิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และการกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยโดยใช้ลักษณะพื้นที่ลุ่มน้ำ และการดูงานนอกสถานที่
 
27 มิถุนายน 2550 , 19:40 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่