เลขาธิการสันนิบาตมุสลิมโลกขอให้ชาวมุสลิมสร้างความปรองดองกับทุกศาสนา

  
    
เลขาธิการสันนิบาตมุสลิมโลกขอให้ชาวมุสลิมสร้างความปรองดองกับทุกศาสนา โดยเห็นว่ารัฐบาลไทยเปิดกว้างและดูแลชาวมุสลิมเป็นอย่างดี
นายอับดุลเลาะห์ บิน อับดุล มู ชิน อัลตุรกิ เลขาธิการสันนิบาตมุสลิมโลกและคณะเยี่ยมชุมชนมุสลิมที่มัสยิดบ้านฮ่อ โดยมีนายกฤษฎาภรณ์ เสียมภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้นำศาสนามุสลิมและประชาชนในชุมชนให้การต้อนรับ ในการนี้เลขาธิการสันนิบาตมุสลิมโลกได้กล่าวปราศรัยใจความว่า การมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้เพื่อพบผู้นำรัฐบาลไทย เพื่อรับทราบปัญหาเกี่ยวกับมุสลิม และแสวงหาลู่ทางความร่วมมือเพื่อการดูแลมุสลิมทั่วโลกโดยเฉพาะมุสลิมที่เป็นชนกลุ่มน้อยในทุกประเทศ การมาเยือนไทยครั้งนี้สิ่งที่เน้นและได้พูดคุยคือการมุ่งหาแนวทางสมานฉันท์ในสังคมที่มีปัญหา สร้างความปรองดองกับทุกศาสนา โดยกล่าวว่าสิ่งที่ได้รับจากรัฐบาลไทยคือความเปิดกว้างของรัฐบาลไทยในการให้การดูแลเอาใจใส่ชาวมุสลิมทั้งประเทศ ซึ่งเอื้อต่อการปฏิบัติศาสนกิจ การประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต ทั้งนี้เพราะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งความเมตตา พี่น้องมุสลิมต้องมีลักษณะความไว้เนื้อเชื่อใจได้ มีความซื่อสัตย์ มีความรักคนอื่นเหมือนรักตนเอง มีคุณธรรมอันสูงส่งและควรเผยแผ่จริยธรรมที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกด้วย
สำหรับการมาเยือนเชียงใหม่ในครั้งนี้ของเลขาธิการสันนิบาตมุสลิมโลกนอกจากการเยี่ยมพื้นที่ภาคใต้แล้ว เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าในทุกภาคของประเทศไทยมีชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือนั้นชาวไทยพุทธกับไทยมุสลิมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข มีกิจกรรมร่วมกันในสังคม ร่วมพัฒนาบ้านเมืองและเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์โดยต่างฝ่ายต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
 
29 มิถุนายน 2550 , 17:11 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่