พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

  
    
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ร่วมพิธีกว่า 4 พันคน
นายกฤษฎาภรณ์ เสียมภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2550 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องจากวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดให้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ มีผู้ร่วมงานประมาณ 4 พันคน
สำหรับกิจการลูกเสือเป็นพระราชมรดกอันล้ำค่าที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย มีคุณค่าต่อการพัฒนาคนและบ้านเมือง เป็นเอนกประการ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ กล้าหาญ อดทน และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้านวัตถุ และจิตใจ ซึ่งจะนำความสงบสุขมาสู่สังคมและบ้านเมือง
 
1 กรกฎาคม 2550 , 16:28 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่