สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรส่งเสริมภาพลักษณ์หน่วยงาน พร้อมสัมมนาสื่อล้านนาตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

  
     สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมสัมมนา 2 กิจกรรมของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมภาพลักษณ์หน่วยงาน
นางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานในการต้อนรับสื่อมวลชนหลากหลายสาขาในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมใน 2 กิจกรรมสำคัญของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 คือ การสัมมนาสื่อล้านนาตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง โดยการนำสื่อมวลชนในพื้นที่เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนนทบุรี ราชบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ และกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรตามโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์กรมประชาสัมพันธ์ โดยการนำชมและศึกษาดูงานที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงภาพลักษณ์ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จากผู้เข้าร่วมการสัมมนา
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ซึ่งจะต้องมีการติดต่อประสานงานกันเป็นเครือข่ายต่อกัน
กิจกรรมการสัมมนาครั้งนี้มีสื่อมวลชนผู้สื่อข่าวและนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์หน่วยงานในพื้นที่ 8 ภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 40 คน
 
2 กรกฎาคม 2550 , 10:51 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่