แข่งขันดาราศาสต์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 1 ในประเทศไทย

  
    
ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสต์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 1 ปลายปีนี้ ล่าสุดมี 23 ประเทศตอบรับส่งผู้แข่งขันแล้ว
ผศ.ดร.มงคล รายะนาคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่า ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 1 ในประเทศไทย พ.ศ.2550 (The 1st International Olympiad on Astronomy and Astrophysics : 1st IOAA 2007 in Thailand) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน -9 ธันวาคม 2550 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษาและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนการสอนดาราศาสตร์สมัยใหม่ให้เป็นที่สนใจของเยาวชน นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ระหว่างเยาวชน คณาจารย์ นักดาราศาสตร์และนักฟิสิกส์จากนานาประเทศ ตั้งเป้ามี 25 ประเทศส่งผู้เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งขณะนี้มี 23 ประเทศตอบรับแล้ว โดยเฉพาะประเทศอินเดีย แคนาดา จีน และอินโดนีเซีย ที่ถือว่าเป็นผู้นำด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ในแต่ละภูมิภาค
ล่าสุดขณะนี้ประเทศไทยได้คัดเลือกเยาวชนจากทั่วประเทศเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยส่งเข้าร่วมแข่งขันได้แล้ว ทั้งหมด 5 คน คือนายกฤติภาส ชาญชัยวรวิทย์ นายปุณณวิช คงพิทักษ์สกุล นายสุวรรณ สุวรรณรัตน์ จากศูนย์ สอวน.สมาคมดาราศาสตร์ไทย นายชญานนท์ ร่วมเจริญ จากศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายธีรสิทธิ์ อิสสรานนท์ จากศูนย์ สอวน.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 
4 กรกฎาคม 2550 , 11:45 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่