ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนำทีมงานตรวจราชการแบบบูรณาการที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนำทีมงานตรวจราชการแบบบูรณาการที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมลงพื้นที่จริงดูงานภาคสนามที่ อ.แม่ริม
นายดุษฎี สินเจิมสิริ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เข้ารับฟังคำชี้แจงผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการตรวจราชการแบบบูรณาการ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับและหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมชี้แจง
สำหรับการตรวจราชการครั้งนี้มี่เรื่องที่ติดตามประกอบด้วย โครงการโอนถ่ายภารกิจของส่วนราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ โครงการภายใต้แผนงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โครงการปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวการบริการและการค้า และโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หลังจากรับฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ในภาคบ่าย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปตรวจงานในพื้นที่ ณ อ.แม่ริม เพื่อเป็นการติดตามงานภาคสนามในพื้นที่จริงอีกด้วย
 
4 กรกฎาคม 2550 , 13:47 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่