ประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเสริมสร้างเครือข่าย LA 21 ระดับภาค ในส่วนของภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเสริมสร้างเครือข่ายภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่นในส่วนของภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่
นางมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเสริมสร้างเครือข่ายภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับภาคของภาคเหนือที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมพหุภาคีให้มีศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นกลไกการดำเนินงานการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน ให้สามารถสร้างกลไกขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่ายที่มีพลัง มีศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้ สามารถนำพาชุมชนทั้งของตนเองและใกล้เคียงไปสู่ความน่าอยู่ ยั่งยืนและเป็นระบบ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนักและร่วมกันดูแล
สำหรับเวทีเสริมสร้างเครือข่ายภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับภาค กำหนดจัดขึ้นอีก 3 ครั้งใน 3 ภาคคือ ภาคใต้ วันที่ 10-12 ภาคกลางวันที่ 17-19 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2550 นี้ โดยแต่ละครั้งจะมีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 175 คน
 
4 กรกฎาคม 2550 , 14:47 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่