กกต.อบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคนิคการสืบสวนสอบสวน

  
    
คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคนิคการสืบสวนสอบสวนแก่บุคลากรเพื่อให้การดำเนินการรอบคอบ รัดกุม ลดปัญหาการโต้แย้งและร้องเรียนคัดค้าน
นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง รับผิดชอบงานด้านกิจการบริหารกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคนิคการสืบสวนส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมพรพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการดังกล่าว เนื่องจากปัญหาอุปสรรคในส่วนของการนำเสนอสำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังมีจุดอ่อนและข้อบกพร่อง ทั้งในด้านความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาในสำนวน และความรู้ ความสามารถของผู้รับผิดชอบในการทำสำนวน และผู้นำเสนอสำนวน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคในการสืบสวนสอบสวน เสริมทักษะความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ กระบวนการสอบสวนดำเนินด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว รอบคอบ รัดกุม สามารถวินิจฉัยประเด็นปัญหาข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการร้องเรียน การร้องคัดค้าน และการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
การอบรมหลักสูตรพนักงานสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งในส่วนภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่จัดอบรม 5 วัน มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น การประชาสัมพันธ์สร้างสำนึกทางการเมือง ระบบการจัดการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ การออกเสียงประชามติ เทคนิคและวิธีการของผู้ทุจริตการเลือกตั้ง เทคนิคการสืบสวนสอบสวนและจรรยาบรรณและพันธกิจของพนักงานสืบสวนสอบสวน
 
5 กรกฎาคม 2550 , 16:26 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่