เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุ การออกเสียงประชามติเป็นสิทธิของประชาชน

  
    
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุ การออกเสียงประชามติเป็นสิทธิของประชาชน ที่จะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามขอให้ศึกษาให้ละเอียดก่อน
ดร.สุรพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่า การออกเสียงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะมีขึ้นเร็ว ๆ นี้ ประชาชนอาจจะยังเข้าใจคลาดเคลื่อน ประชามตินั้นเป็นสิทธิ ส่วนการไปเลือกตั้งเป็นหน้าที่ ผู้มีสิทธิลงประชามติไม่ไปใช้สิทธิไม่มีความผิด อย่างไรก็ตามประชาชนควรมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมในการร่วมกันพิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่ โดยการลงประชามตินั้นจะมีเพียงสองช่องให้เลือกว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือประชาชนต้องศึกษาร่างรัฐธรรมนูญและเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ก่อนลงประชามติ
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจว่าการออกเสียงประชามติเป็นอย่างไร เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามการชักชวนให้ยกเลิกร่างรัฐธรรมนูญนั้นหากเป็นการให้เหตุผลโดยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และไม่ได้ตัดช่องทางให้อีกฝ่ายได้แสดงจุดดีของร่างรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่กระทำได้ตามระบอบประชาธิปไตย แต่หากมีการจ่ายเงิน การข่มขู่ หรือกระทำผิดกฎหมาย จะมีโทษ หากมีเหตุใดที่กระทบต่อการออกเสียงประชามตินั้นเป็นหน้าที่ที่ กกต.ต้องเข้าไปควบคุม
 
6 กรกฎาคม 2550 , 09:40 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่