ประชุมเผยแพร่และผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติสู่การปฏิบัติภาคเหนือ

  
    
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดประชุมเผยแพร่และผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติสู่การปฏิบัติภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะแม่ข่ายของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมเผยแพร่และผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ พ.ศ. 2551-2553 สู่การปฏิบัติภาคเหนือ ณ โรงแรมริดเจด อโรมาท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชอบวิทย์ ลับไพรี รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นผู้สรุปและตอบข้อซักถาม การประชุมดังกล่าวเพื่อชี้แจงแนวคิด สาระสำคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยในภาคเหนือ ทั้งในฐานะผู้จัดทำและฐานะผู้นำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางแก่หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ในการดำเนินงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ มี 5 ยุทธศาสตร์ คือ การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล การเสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม โดยจัดกลุ่มการวิจัยเร่งด่วน 10 กลุ่ม คาดว่าจะใช้งบประมาณดำเนินการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติระหว่างปี 2551-2553 ประมาณ 69,000 ล้านบาท ในส่วนของภาคเหนือได้กำหนดแนวทางวิจัยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
6 กรกฎาคม 2550 , 09:41 น. , อ่าน 1163  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่