ประชุมแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่ทั้งระบบ

  
    
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่ทั้งระบบ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพราะขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว
นายกองเอกวิลาส รุจิวัฒนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และทบทวนแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การแก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำนโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเชียงใหม่ทั้งระบบ มีนายกองเอกวิลาส รุจิวัฒนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน สาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ได้พูดคุยถึงระบบผังรบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเขตชุมชนเมือง โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงทั้งระบบ โครงการจัดทำประตูระบายน้ำฝายท่าวังตาล แผนที่สังเขปงานแก้ไขถนนขวางทางน้ำ การดำเนินการขุดลอกจุดเร่งด่วน 5 จุด โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมในเขตเมืองการขยายความกว้างของลำน้ำปิง ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการในระยะเร่งด่วน หลายโครงการเพราะขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว
สำหรับถนนขวางทางน้ำทั้งหมด 17 จุด ขณะนี้กรมทางหลวงได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 12 จุด กรมทางหลวงชนบทจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้อีก 5 จุด ขณะเดียวกันจุดแคบบนถนน Local Road ที่อำเภอสารภี ยังมีปัญหาในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งจะต้องชักน้ำเข้าสู่แม่น้ำกวง คณะทำงานจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
7 กรกฎาคม 2550 , 14:57 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่