กรมชลประทานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนป้องกันอุทกภัยเมืองเชียงใหม่อย่างเป็นระบบ

  
    
นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในฤดูฝนปี 2550 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยทางทิศตะวันออกของอำเภอเมือง โดยมีนายกองเอกวิลาส รุจิวัฒนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ตั้งแต่เขตอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงบริเวณฝายหนองสลีก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อใช้ในการตรวจวัดข้อมูลน้ำฝน น้ำท่า และระดับน้ำในแม่น้ำปิง โดยการส่งข้อมูลอัตโนมัติไปยังหน่วยเก็บข้อมูลที่สถานีหลัก ทำให้ได้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงทันที (Real Time Data Collection) เพื่อประโยชน์ในการพยากรณ์น้ำล่วงหน้า การบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในพื้นที่ส่งน้ำชลประทาน
สำหรับการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล สามารถชะลอน้ำหลาก และในกรณีน้ำในเขื่อนแม่งัดมีปริมาณน้ำมาก น้ำไหลล้นอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) จะดำเนินการเสริมสันทางระบายน้ำล้น โดยกระสอบทรายสูงครึ่งเมตร ซึ่งสามารถลดปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำปิงได้ประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร
ในส่วนของการแจ้งเตือนภัยจะเริ่มเมื่อปริมาณน้ำที่ไหลผ่านฝายแม่แฝกและฝายแม่แตงเกินกว่า 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขึ้นไป โดยน้ำจะไหลเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่หลังจากนั้น 12 ชั่วโมง และจากจุดวัด P67 แม่แต อำเภอสันทราย จะไหลเข้าตัวเมืองหลังจากนั้น 6 ชั่วโมง
 
7 กรกฎาคม 2550 , 17:46 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่