มอบอำนาจผู้ว่าเชียงใหม่เต็มที่สั่งการแก้ปัญหาน้ำท่วม

  
    
อธิบดีกรมชลประทานมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการตามความเหมาะสม โดยทำงานเป็นองค์รวมในการแก้ปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่
นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์ อธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยภายหลังประชุมเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยเมืองเชียงใหม่ว่า การประชุมดังกล่าวเพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะตัวเมืองเชียงใหม่และอำเภอสันกำแพง พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของภาคเหนือ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกรมชลประทานร่วมทำงานกับจังหวัดเชียงใหม่แบบเป็นองค์รวม เพื่อให้การเสนอข่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ขอให้รวมศูนย์ข้อมูลข่าวสารอยู่ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประมวลผล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการเป็นกรณีไป รวมไปถึงอำนาจในการสั่งพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชลและแม่กวงอุดมธาราโดยปรึกษาชลประทานเขต ชลประทานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อธิบดีกรมชลประทานยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้ บริษัทเอไอเอส.จำกัด มหาชน ได้ให้ความร่วมมือรายงานผลปริมาณน้ำผ่านมือถือซึ่งประชาชนจะได้รับข้อมูลทันทีเพื่อการเตรียมการได้ทันท่วงที สำหรับกรณีฝาย 3 แห่งบนลำน้ำปิงในเขตเมืองนั้น นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายที่ถูกน้ำท่วมเสียหายและฝ่ายที่ไม่ยอมให้รื้อฝาย แล้วนำเหตุผลของแต่ละฝ่ายมาประมวลหาข้อยุติ โดยยึดเสียงข้างมากของประชาชนเป็นสำคัญ โดยแนวทางในการแก้ปัญหาสำหรับฝายน้ำล้นนั้น จะทำประตูระบายน้ำและทดลองอัดน้ำเข้าเหมืองส่งต่อไปยังเกษตรกร ซึ่งจะสามารถลดน้ำท่วมได้ 40 เซนติเมตร ในปริมาณน้ำที่เท่ากัน
 
7 กรกฎาคม 2550 , 17:51 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่