ศตส.จ.เชียงใหม่ อบรมเครือข่ายเยาวชนพื้นที่สูงเพื่อการป้องกันยาเสพติดสำหรับพื้นที่ติดต่อกับประเทศพม่าและพื้นที่ล่อแหลม

  
     ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการฝึกอบรมเครือข่ายเยาวชนพื้นที่สูงเพื่อการป้องกันยาเสพติดสำหรับพื้นที่ติดต่อกับประเทศพม่าและพื้นที่ล่อแหลม
นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ (ศตส.จ.ชม.) แจ้งว่า จังหวัดเชียงใหม่ โดย ศตส.จ. เชียงใหม่ กำหนดจัดการฝึกอบรมตามโครงการสัมมนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาและป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2550 เพื่อแนะนำให้ความรู้แก่กลุ่มเยาวชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศพม่า และเป็นพื้นที่ล่อแหลมเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ได้รับทราบนโยบายและระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของเยาวชนในการป้องกันยาเสพติด
การอบรมดังกล่าวนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2550 ณ ค่ายนเรศวนมหาราช ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะมีเยาวชนที่อาศัยบนพื้นที่สูงที่รวมทั้งในพื้นที่ล่อแหลมต่อยาเสพติดเข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 50 คน โดยจะมีพิธีเปิดการอบรมในเวลา 13.00 น.ของวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 นี้
 
8 กรกฎาคม 2550 , 16:36 น. , อ่าน 1252  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่