จังหวัดเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมตามโครงการสัมมนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาและป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2550

  
     เยาวชนพื้นที่สูงจาก 6 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 100 คน เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการสัมมนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาและป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2550 ที่ค่ายนเรศวร อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ (ศตส.จ.ชม.) จัดการฝึกอบรมตามโครงการสัมมนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาและป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2550 ณ ค่ายนเรศวนมหาราช ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อให้โอกาสเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่อย่างมีทิศทางและเป้าหมายในอนาคตที่ดีขึ้น เพื่อปกป้องและสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนไม่ให้ถูกชักนำหรือหลอกลวงไปสู่เส้นทางที่ผิดกฎหมาย ให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ประสานรวมทั้งเป็นแรงกระตุ้นชุมชนให้สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาตนเอง การแบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในสังคม โดยจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วันระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2550 มีเยาวชนที่อาศัยในพื้นที่สูงติดกับชายแดนและล่อแหลมต่อยาเสพติดจาก 6 อำเภอคือ แม่อาย ฝาง ไชยปราการ เชียงดาว เวียงแหง และอำเภอแม่แตง เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 110 คน
 
9 กรกฎาคม 2550 , 16:51 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่