กกต.กลางยืนยัน ร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวงไม่มีสิทธิลงเลือกตั้งแต่แรก

  
    
กกต.กลางยืนยัน ร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวงไม่มีสิทธิลงเลือกตั้งแต่แรก แต่ศาลปกครองคุ้มครองสิทธิจนปล่อยให้มีการเลือกตั้งเสียงบประมาณกว่า 8 ล้านบาท
นายสมชัย จึงประเสริฐ กรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการสืบสวนและวินิจฉัยเปิดเผยถึงกรณีศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งคุ้มครองร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ ให้มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เมื่อครั้งที่ผ่านมาว่า การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มอบอำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิจารณา เนื่องจากมอบอำนาจแล้วและตรวจสอบแล้วว่า กกต.จังหวัดได้วินิจฉัยชอบด้วยกฎหมาย โดยหลักของกฎหมายระบุว่าผู้ที่จะสมัครลงรับเลือกตั้งได้ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องที่หรือเป็นผู้เสียภาษีโรงเรือนที่ดินในเขตนั้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีของร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง เป็นเพียงข้อตกลงระหว่างผู้เช่าที่ดิน ไม่สามารถเป็นหลักฐานทางราชการ จึงเห็นว่า กกต.จังหวัดวินิจฉัยโดยชอบ อย่างไรก็ตาม ตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระบุให้รับรองการเลือกตั้งภายใน 30 วันซึ่ง กกต.มีหน้าที่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา แล้วจึงปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมาย
กรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการสืบสวนและวินิจฉัยยังกล่าวด้วยว่าในอดีตเคยมีคดีในลักษะคล้ายคดีดังกล่าวที่อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม แต่ศาลได้มีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาการเลือกตั้งออกไปจึงไม่ส่งผลเสียต่อบุคคลใด แต่กรณีนี้ศาลจังหวัดได้คุ้มครองสิทธิและให้เลือกตั้งไปก่อน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็เสียหาย แล้วยังไม่มีใครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ซึ่งใช้เงินกว่า 8 ล้านบาท
 
10 กรกฎาคม 2550 , 09:15 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่