จัดงาน 80 พรรษาปวงประชาเป็นสุขศานต์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 11-15 กรกฎาคมนี้

  
    
กปร.และห้วยฮ่องไคร้เตรียมจัดงาน 80 พรรษาปวงประชาเป็นสุขศานต์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 11-15 กรกฎาคมนี้
นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยกองประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เปิดเผยว่าในระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2550 จะมีการจัดงาน 80 พรรษาปวงประชาเป็นสุขศานต์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา มีกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 8 ทศวรรษการพัฒนา นิทรรศการของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็ นิทรรศการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ภายใต้หลัก ต้นทางป่าไม้ ปลายทางประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ของสล่าล้านนา และการประกวดผลผลิตทางการเกษตรพร้อมจำหน่ายผลิตผลของเกษตรกรราคาประหยัด
งาน 80 พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์ จัดระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2550 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เชียงใหม่ จะถ่ายทอดสดในพิธีเปิดด้วย
 
10 กรกฎาคม 2550 , 09:17 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่