ผู้แทนองค์การทรัพยากรมนุษย์แห่งเอเชียและองค์กรยูเนสโกจะมาประชุมและศึกษาดูงานที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

  
     ผู้บริหารองค์การทรัพยากรมนุษย์แห่งเอเชีย (United Nation Fund for Population of ASIA –UNFPA) และผู้แทนองค์กรยูเนสโก จะเดินทางมาศึกษาดูงานที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ โดยจะร่วมประชุมและดูงานด้านการพัฒนาสังคมและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียและเยี่ยมชมภารกิจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 อันประกอบด้วยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เชียงใหม่ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 โดยมีนางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่นำคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
สำหรับองค์การยูเนสโก เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานภาคภาษาชนเผ่าของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ในการผลิตละครวิทยุชนเผ่า การจัดคอนเสิร์ต และงบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านการกระจายเสียงห้องส่งวิทยุตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่งเสริมภารกิจแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ การค้ามนุษย์และปัญหาเรื่องสัญชาติของชนเผ่า โดยเฉพาะในปีนี้ก็ยังได้ร่วมมือกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดคอนเสิร์ตชนเผ่าร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ด้วย
 
10 กรกฎาคม 2550 , 15:08 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่