จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมประชาธิปไตย

  
    ศูนย์พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมงานมหกรรมประชาธิปไตย
นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมศูนย์พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจังหวัดเชียงใหม่ (ศพป.จ.เชียงใหม่) เพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมประชาธิปไตยของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมหลัก 3 ประการคือ การจัดทำปฏิญญาทั้งระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด ระหว่าง 1-15 กรกฎาคม 2550 ต่อด้วยการวิ่งธง ระหว่าง 15-31 กรกฎาคม 2550 ในทุกระดับทั่วจังหวัด แล้วนำทั้งปฏิญญาและธลไปมอบให้นายกรัฐมนตรีพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 2 สิงหาคม 2550 ส่วนกิจกรรมที่สามคือการจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาธิปไตย ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2550 โดยจะมีการรวมพลังกล่าวคำปฏิญญาพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2550 เวลา 18.00 น. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นคนกล่าวนำ
นอกจากนั้น ในที่ประชุมครั้งนี้ยังได้กล่าวถึงการระดมอาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย (อสพป.) โดยภายในสิ้นเดือนกันยายนต้องทำได้ร้อยละ 25 ของประชากร ซึ่งขณะนี้บางอำเภอได้กว่าร้อยละ 10 แต่ก็ยังมีหลายอำเภอที่ยังทำได้น้อย ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่าต้องทำให้ได้มากกว่าเป้าหมายขั้นต่ำร้อยละ 25 ที่กำหนดไว้
 
10 กรกฎาคม 2550 , 15:44 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่