ทนายส่วนตัวของอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยรักไทยจังหวัดเชียงราย ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด กรณีศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่รับพิจารณาคดีกรณียุบพรรคไทยรักไทย

  
    
นายโชคชัย อ่างแก้ว และ นายชัยยุทธ รัตนปันตี ทนายความของ นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยรักไทย จังหวัดเชียงราย นำเอกสารมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่รับฟ้องคดี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550 ระหว่างนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ผู้ฟ้องคดี กับคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ถูกฟ้องคดี คดียุบพรรคไทยรักไทยและตัดสิทธิ์ทางการเมืองคณะกรรมการบริหารพรรคและผู้ฟ้องคดี ส่งผลกระทบให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ฟ้องคดีเป็นอย่างมาก โดยกล่าวว่า คำตัดสินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาล และไม่มีอำนาจครอบคลุม จึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา ต่อมาในวันที่ 27 มิถุนายน ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งไม่รับฟ้องคดีดังกล่าวไว้ในพิจารณา แต่กลับรับฟ้องคดีกรณีร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ ผู้สมัครลงเลือกตั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรี การกระทำดังกล่าวเป็นสองมาตรฐานหรือไม่ เพราะคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรอิสระที่หากจะมีการพิจารณาความครอบคลุมของอำนาจน่าจะเป็นไปในลักษณะเดียวกัน จึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด โดยอุทธรณ์คำสั่งคดีดังกล่าวกรณีศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่รับคดีไว้พิจารณา
สำหรับเรื่องดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่ศาลปกครองสูงสุดได้รับเรื่องไว้และให้คำตอบแก่ผู้ยื่นฟ้องคดีว่าจะส่งเรื่องไปยังศาลปกครองสูงสุดต่อไป ซึ่งทนายทั้งสองยืนยันจะเคารพคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดและจะไม่เคลื่อนไหวต่อสำหรับคดีดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากศาลพิจารณาคำฟ้องก็อาจจะขอทุเลาให้ระงับคำสั่งนี้ก่อนและคณะกรรมการบริหารพรรคก็ยังมีสิทธิที่จะดำเนินการทางการเมืองได้
 
10 กรกฎาคม 2550 , 21:45 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่