สำนักนายกรัฐมนตรีทำความเข้าใจหน่วยงานราชการพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

  
    
สำนักนายกรัฐมนตรีทำความเข้าใจหน่วยงานราชการพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพราะขณะนี้ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว
สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมประชุมกว่า 400 คน เพื่อความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและประเมินผลกล่าวว่า ระเบียบสำนักนายกเรื่องการรับฟังความคิดเห็นมีผลบังคับใช้แล้ว จึงมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยระเบียบได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าโครงการที่ต้องรับฟังความคิดเห็นต้องส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม ซึ่งจะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเสนอปัญหาผลกระทบที่จะตามมาเพื่อร่วมกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข เป็นการลดความขัดแย้งทางสังคมในที่สุด
ขณะที่ ดร.อรพินท์ สพโชคชัย กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการซึ่งเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมกล่าวว่าระบบราชการยุคใหม่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการรับรู้ สามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มีส่วนร่วมในการเลือกและเสนอแนวทางเพื่อตัดสินใจ มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานติดตามตรวจสอบ และมีส่วนร่วมรับประโยชน์และเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 
10 กรกฎาคม 2550 , 21:48 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่