เปิดงาน 80 พรรษาปวงประชาเป็นสุขศานต์ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีเปิดงาน 80 พรรษาปวงประชาเป็นสุขศานต์
นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และนายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 80 พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครางการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานโครงการพระราชดำริที่สร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ จนเป็นผลให้เกิดความมั่นคงของประเทศและความอยู่รอดปลอดภัยของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด
งาน 80 พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์ มีกิจกรรมอย่างหลากหลายทุกวันเช่น การจัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน การแสดง การสาธิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนและสินค้า OTOP ตลอดจนกิจกรรมเสริมเช่นการนวดไทยนวดฝ่าเท้า พร้อมบริการรถพ่วงนำชมกิจกรรมภายในศูนย์ตลอดการจัดงาน โดยมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2550 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 
11 กรกฎาคม 2550 , 16:23 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่