กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ 4 ด้าน

  
    
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวพัฒนาด้านการเกษตร 4 ด้าน คือพัฒนากลุ่มเกษตรกร ปัจจัยการผลิต ระบบการผลิตและส่งเสริมศักยภาพสินค้า
นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายเรื่อง การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กับความมั่นคงของประเทศ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า ภาคการเกษตรถือเป็นรากฐานที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรอย่างถาวร จึงมีแนวทางในการพัฒนา 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เกี่ยวกับเกษตรกร จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน แก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูชีวิตเกษตรกร สร้างยุวเกษตรคลื่นลูกใหม่ และผลักดันกฎหมายเพื่อเกษตรกร กลุ่มที่ 2 ด้านปัจจัยการผลิต จะเพิ่มพื้นที่ชลประทานจาก 23 ล้านไร่ เป็น 60 ล้านไร่ ภายในระยะเวลา 15 ปี สำรวจเขตพัฒนาที่ดินให้ครอบคลุมพื้นที่ 27 ล้านไร่ ปรับปรุงพันธุ์พืช และควบคุมการใช้สารเคมี กลุ่มที่ 3 ระบบการผลิต โดยส่งเสริมการทำฟาร์มในระบบเกษตรอินทรีย์ ระบบเกษตรดีที่เหมาะสม และระบบการผลิตแบบมีสัญญาล่วงหน้า และกลุ่มที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพของสินค้า กระจายผลผลิตไปยังในและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนการผลิตให้เกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สินค้าเกษตร ที่สำคัญจะผลักดันกฎหมายสภาการเกษตรให้มีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร์ยังกล่าวด้วยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมผลิตลำไยนอกฤดู เพื่อไม่ให้ผลผลิตล้นตลาด ส่วนกระเทียมนั้นได้ลดพื้นที่ปลูกลงประมาณ 20,000 ไร่โดยให้เกษตรกรปลูกพริกหวาน มันฝรั่งและยางพารา จึงเกิดความสมดุลต่อความต้องการบริโภค เป็นการวางรากฐานให้ภาคการเกษตรเกิดความมั่นคง เกษตรกรมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
11 กรกฎาคม 2550 , 18:04 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่