เปิดโครงการเติมฝันสรรหาอาชีพให้มั่นคงในชีวิต เพื่อแนะแนวการเลือกศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

  
    เครือข่ายผู้ปกครองชั้น ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเปิดโครงการเติมฝันสรรหาอาชีพให้มั่นคงในชีวิต สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อแนะแนวการเลือกศึกษาต่อนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต
นายบรรจง พลฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการเติมฝันสรรหาอาชีพให้มั่นคงในชีวิต สำหรับชั้น ม.3 ที่ห้องประชุมอาคารนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะอาชีพสาขาต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ถูกต้องและสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
พลโทไพโรจน์ วรรณตรง ประธานเครือข่ายผู้ปกครองกล่าวว่า เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นปีสุดท้ายของระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น และต้องสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในชั้น ม.4 ในสายวิชาคณิต วิทย์ คณิตศิลป์ และศิลป์ภาษาต่างประเทศตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียน หรือบางคนจะต้องออกไปเรียนโรงเรียนอื่น จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่นักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกเรียนในสายวิชาที่ตนเองถนัด และเหมาะสมกับความสามารถรวมทั้งผลการเรียน ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ตัดสินใจได้ถูกต้องก็คืออาชีพที่ตัวเองต้องการ หรือที่ผู้ปกครองเห็นสมควร
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.3 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยเชิญวิทยากรจากสาขาวิชาชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มาร่วมบรรยายให้ความรู้และแนวทางการประกอบอาชีพ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มบริษัทภาคเอกชน และกลุ่มธุรกิจอิสระส่วนตัว นอกจากนั้นยังมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการศึกษาต่อจำนวน 8 สถาบันอีกด้วย
 
14 กรกฎาคม 2550 , 14:45 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่